Tjänsten

eNorm är en särdeles lyckad kombination av teknik, funktion och affärsmodell. eNorm ger offentlig och privat sektor kontroll över sin information.

Moduler

Fågel, fisk eller mittemellan

Ditt behov styr hur din lösning ser ut. Normativa och väl avgränsade moduler säkerställer att du får den funktionalitet du behöver, och att du inte behöver betala för underhåll av funktioner som du inte använder.

eNorm har flera planerade moduler som tillsammans löser i stort sett alla behov inom styrning av informationshantering (hör av dig om du har ytterligare behov).

Läs mer här.

Funktion

Styrande system för informationsförvaltning

eNorm är ett stöd- och styrsystem för verksamheten – klart att användas utan kundanpassning och utan konfiguration. Funktionerna i eNorm är baserade på svenska lagkrav och vedertagna normer.

Uppfyller olika behov

Organisationer som är på väg att införa e-arkiv har behov av tydliga arkivregler kopplade till respektive handling – oavsett om e-arkivet är ett mellanarkiv eller system för bevarande. Regler för åtkomst, arbetsflöden och registrering behövs för enskilda handlingar i diariesystem och verksamhetssystem. Med eNorm skapas och förvaltas regelverket centralt, för att sedan föras ut till olika berörda informationshanteringssystem, där reglerna påförs respektive handling eller annat informationsobjekt. Detta är en förutsättning för att handlingarna ska kunna hanteras enligt regelverket i övriga system.

Organisationer har ofta minst ett hundratal olika it-system i sin verksamhet, förutom ett stort antal program och sociala medier. Att ha översikt över de olika systemen, vilken information som förvaras i dem, vem som har åtkomst till informationen samt var systemen fysiskt befinner sig är en viktig och central del av organisationens säkerhetsarbete. eNorm har funktioner för detta, vilka kan kombineras med uppgifter om vilka system som får lagra personuppgifter eller säkerhetsklassad information.

Gemensamma tolkningar är en förutsättning för gemensamma lösningar

Organisationer som följer normen har goda förutsättningar att påverka leverantörer. Detta möjliggör fler standardiserade system och enklare upphandlingar av exempelvis e-arkiv, dokumenthanteringssystem och lagringstjänster. Dessutom underlättas överföring av information mellan myndigheter, och även statistiska uttag för jämförande syften.

Läs mer här.

Affärsmodell

Modern och bekväm prenumerationstjänst

eNorm levereras som en tjänst, och består av olika fristående moduler. Kunden köper och använder enbart de moduler som det finns behov av. Licens betalas per användare och månad.

Läs mer här.

Teknik

State-of-the-art-teknik

eNorm är byggd på en modern och tilltalande plattform – vilken är säker, skalbar och flexibel. eNorm är åtkomlig på valfri enhet och möjlig att integrera med befintliga eller framtida it-system.

Läs mer här.

eNorms unika fördelar

Ofta är myndigheters it-system extremt stora, komplexa, svårförvaltade och dyra. Eller så är de specialbyggda, komplexa, svårförvaltade och dyra. Dessutom är flertalet av dagens system byggda på gammal teknik, vilket bland annat innebär låg säkerhet, låg skalbarhet och låg flexibilitet. Trots detta erbjuds systemen till en hög kostnad.

eNorm är byggd på absolut senaste teknik, vilket innebär hög säkerhet, skalbarhet, låga underhållskostnader samt hög flexibilitet.

Många av dagens it-system för den offentliga sektorn utgörs av stora konglomerat vilka sällan är byggda för svenska regelverk, och där anpassning och konfiguration är ett måste för att följa regelverket – detta trots att reglerna är lika för alla.

Det finns förvånansvärt få it-system vilka fungerar helt utan komplicerade anpassningar eller konfiguration. Detta kan bero på att det ofta finns en ängslighet hos produktutvecklare och produktägare, vilket istället resulterar i framtagande av komplexa it-system vilka ’kan göra allt’, och där ansvaret över att systemet uppfyller gällande regelverk läggs över på kunden.

Funktionerna i eNorm är framtagna helt för att följa svenska aktuella lagkrav. Färdiga normpaketeringar gör att eNorm är färdig att användas omedelbart, samtidigt som det finns möjlighet att lägga till bland annat egna standardvärden.

Det är en kostsam och tidskrävande process att införa ett nytt it-system. Identifiering av behov följs av förstudier; investeringsbeslut; upphandling av upphandlingskonsult; offentliga förfrågningar om vad som finns på marknaden; omfattande kravarbete; upphandling inklusive överprövning, tester och systemanalys; införande med anpassningar, installation, tester och rättningar; och till sist obligatoriska användarutbildningar.

Listan på nödvändiga aktiviteter är lång, och leder inte bara till hög kostnad och att lång tid förfaller innan systemet är redo att tas i bruk – utan även till att när it-systemet väl är på plats så är man som kund fast med detta system, oavsett hur nöjd man är med systemet och leverantören.

Med eNorm får ni omedelbar tillgång till ett helt färdigt och normpaketerat system med självförklarande funktioner. Bindningstiderna är korta och prissättningen ligger i normalfallet under upphandlingsgränsen.

Ofta behövs flera olika systemlösningar för att hantera funktioner såsom klassificering, arkivredovisning, dokumenthanteringsanvisningar och processbeskrivningar. I de fall flera funktioner faktiskt finns tillgängliga i ett och samma system brukar det även finnas en flora av ytterligare funktioner, vilka inte alltid behövs eller ens är efterfrågade – men som kunden ändå får betala för, direkt eller indirekt.

Med eNorm köper kunden enbart de funktioner den behöver – ungefär som att köpa lösgodis och bara välja ut de godaste pralinerna, istället för att betala för en påse blandgodis där ingen ändå äter hälften av karamellerna.