eNorms funktionella arkitektur

Självständiga moduler

eNorm är uppbyggt av självständiga moduler med sina egna termer och väl avgränsad funktionalitet.

Modulerna kan interagera med varandra – exempelvis hämta objekt från en viss applikation som värden till en annan applikation – men det går även att använda en eller enstaka moduler. När fler applikationer kopplas på kan arbetet både förenklas och automatiseras då befintlig information är möjlig att vidareanvända.

Unik datamodell

eNorms datamodellen är strikt men flexibel, vilket innebär att det går att använda samma modul för skilda typer av organisationer. Varje modul har en eller flera normpaketeringar avsedd för ett visst funktionsområde, framtagen enligt nationellt regelverk och vedertagna normer. Detta är en viktig princip – kunden förväntas inte uppfinna egna sätt att tolka svenskt regelverk på, utan användandet av eNorm följer normen.

Läs mer här för att få reda på mer om hur normpaketeringarna tas fram.

eNorms befintliga och planerade moduler

eNorm Klassificering

Lämna Excel en gång för alla och bygg upp er klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 med modern teknik. Fullt stöd för valfritt antal strukturer med verksamhetsområden, processgrupper och processer.

Med versionshantering, överskådligt gränssnitt och möjlighet att att koppla ihop med moduler eNorm Dataskydd, eNorm Hantering och eNorm Processer får ni full kontroll över er verksamhet.

eNorm Processer

Gör era olika processer tillgängliga för den som behöver dem, när de behövs. Både enkla och komplexa processer beskrivs med vedertagna symboler och text. Processerna uppdateras direkt i systemet och är därmed alltid aktuella och tillgängliga via mobil, platta eller dator. eNorm Processer kan användas för automatisering av aktiviteter i andra system.

Använd eNorm Processer med eNorm Klassificering för att till fullo dra nytta av RA-FS 2008:4.

eNorm Dataskydd

Få översikt över era behandlingar av personuppgifter, samtidigt som ni uppfyller de omfattande registerkraven i Dataskyddsförordningen (GDPR). Att veta vilka verksamhetsprocesser som hanterar persondata, och vilken typ av data det rör sig om, är grunden för att kunna se över era system och rutiner. Detta är levande information som kräver kompetent systemstöd och inte enbart bör finnas i rapporter eller motsvarande.

eNorm Hantering

Kombinera eNorm Hantering med eNorm Klassificering för att få full kontroll över era dokumenthanteringsanvisningar. Varje verksamhetsprocess kopplas till handlingsslag och handlingstyper i enlighet med RA-FS 2008:4, och regler för gallring, förvaring, åtkomst, etc. definieras. Informationen kan sedan föras över till dokument- och ärendehanteringssystem och övriga system, samt användas vid e-arkivering.

eNorm Systemregister

Undvik att hamna i besvärliga situationer genom att skapa kontroll över vilka it-system ni har, var någonstans de befinner sig, vad som förvaras i dem och vem som har åtkomst till dem. Kombinera eNorm Systemregister med eNorm Hantering för att på så sätt säkerställa att samtliga era handlingar, register och databaser hamnar där de är tänkta att förvaras. Detta minimerar risken att skyddsvärda uppgifter hamnar i orätta händer.

Mer om funktioner

Med eNorm kan den verksamhetsansvariga definiera regler för all typ av information – oavsett om informationen består av handlingar eller anvisningar.

Regler för handlingar kan vara gallringsregler, åtkomstregler och arkivregler, medan anvisningar kan bestå av  regler för vilken typ av personuppgifter som får inhämtas, hur muntlig information ska hanteras eller hur en viss typ av ärende ska handläggas.

Handläggaren får fullt stöd i sina processer och aktiviteter. Stödet kan bestå av hanteringsanvisningar, ständigt aktuella processbeskrivningar eller hur personuppgifter ska hanteras.

Med eNorm tydliggörs vilken information som kan omfattas av sekretess samt vilken skyddsklass olika typer av information har.

Tillsammans med regler för var någonstans skyddsvärda handlingar ska förvaras och vem som ska ha åtkomst till dem den säkerhetsansvariga säkerställa att känslig information skyddas från obehörig åtkomst.

Den centrala informationen i eNorm kan via integrationer föras över till avsedda verksamhetssystem, alternativt användas som specifikation vid införande av nya eller uppdatering av befintliga verksamhetssystem.

Till exempel är det lämpligt att integrera eNorm med din myndighets diariesystem för att säkerställa att de handlingar som registreras följer det aktuella regelverk som satts upp i klassificeringsstrukturen med tillhörande hanteringsanvisningar.