1.2 Funktion

eNorms funktionella arkitektur

Självständiga moduler

eNorm är uppbyggt av självständiga moduler (domäner) med sina egna termer och väl avgränsad funktionalitet.

Modulerna kan interagera med varandra – exempelvis hämta objekt från en viss domän som värden till en annan domän – men det går även att använda en eller enstaka moduler. När fler moduler kopplas på kan arbetet både förenklas och automatiseras då befintlig information är möjlig att återanvända.

Läs mer om de olika modulerna här.

Unik datamodell

Datamodellen är strikt men flexibel, vilket innebär att det går att använda samma modul för skilda typer av organisationer. Varje modul har en eller flera normpaketeringar avsedd för ett visst funktionsområde, framtagen enligt nationellt regelverk och normer. Detta är en viktig princip – kunden förväntas inte uppfinna egna sätt att tolka svenskt regelverk på, utan användandet av eNorm följer normen.

Läs mer här för att få reda på mer om hur normpaketeringarna tas fram.

Allmän funktionalitet

Med eNorm kan den verksamhetsansvariga definiera regler för all typ av information – oavsett om informationen består av handlingar eller anvisningar.

Regler för handlingar kan vara gallringsregler, åtkomstregler och arkivregler, medan anvisningar kan bestå av  regler för vilken typ av personuppgifter som får inhämtas, hur muntlig information ska hanteras eller hur en viss typ av ärende ska handläggas.

Handläggaren får fullt stöd i sina processer och aktiviteter. Stödet kan bestå av hanteringsanvisningar, ständigt aktuella processbeskrivningar eller hur personuppgifter ska hanteras.

Med eNorm tydliggörs vilken information som kan omfattas av sekretess samt vilken skyddsklass olika typer av information har.

Tillsammans med regler för var någonstans skyddsvärda handlingar ska förvaras och vem som ska ha åtkomst till dem den säkerhetsansvariga säkerställa att känslig information skyddas från obehörig åtkomst.

Den centrala informationen i eNorm kan via integrationer föras över till avsedda verksamhetssystem, alternativt användas som specifikation vid införande av nya eller uppdatering av befintliga verksamhetssystem.

Till exempel är det lämpligt att integrera eNorm med din myndighets diariesystem för att säkerställa att de handlingar som registreras följer det aktuella regelverk som satts upp i klassificeringsstrukturen med tillhörande hanteringsanvisningar.